a@eyesonsuriname.com

Overzicht Macro Economie Indonesië

News

Overzicht Macro Economie Indonesië

Macro-glance Indonesia

Fitch 


fitch/eyesonindonesia


Amsterdam,16 juli 2022–Default Rating (IDR) van de Indonesische lange termijn emittent in buitenlandse valuta bij ‘BBB’: stabiele vooruitzichten.
Lage staatsschuld; Zwakke inkomsten: de rating van Indonesië balanceert een gunstige groeivooruitzichten op middellange termijn en een nog steeds lage overheidsschuld/bbp-ratio tegenover de overheidsinkomsten, de buitenlandse staatsschuld in verhouding tot het bbp en structurele kenmerken zoals governance-indicatoren en bbp per hoofd van de bevolking die zwak zijn in vergelijking met die van ‘ BBB’ categorie peers.

Steviger herstel: Fitch voorspelt dat de BBP-groei van Indonesië zal herstellen tot 5,6% in 2022 en 5,8% in 2023, aangezien de economische bedrijvigheid in de dienstensector aantrekt na een ontwrichtende Deltagolf vorig jaar, toen de groei 3,7% bedroeg. Het herstel wordt ook ondersteund door een sterke netto-uitvoer, inclusief het effect van hogere grondstoffenprijzen. De Indonesische export is in de 12 maanden tot mei 2022 met 43% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Toch blijven er risico’s voor de groei onder druk van de wereldwijde inflatie en mogelijk tragere groei, ook in China, en een snellere monetaire verkrapping dan we momenteel verwachten.

Sterke vooruitzichten op middellange termijn: we voorspellen een aanhoudend hoge groei van 5,8% voor 2024. De economische activiteit zou op middellange termijn een impuls moeten krijgen door de implementatie van de Omnibus-wet op het scheppen van banen, die eind 2020 is aangenomen en die tot doel heeft de langdurige belemmeringen voor investeringen. De uitgaven voor infrastructuur zullen waarschijnlijk ook na de presidentsverkiezingen, die gepland zijn in februari 2024, doorgaan, ook voor de bouw van de nieuwe hoofdstad Nusantara in Oost-Kalimantan.

Hoge subsidielast: De regering heeft de subsidies aanzienlijk verhoogd om huishoudens te beschermen tegen hoge internationale olie- en voedselprijzen, waardoor de binnenlandse prijzen voor de meest gebruikte soorten gesubsidieerde brandstof ongewijzigd blijven. De daaruit voortvloeiende energiegerelateerde subsidie-uitgaven, waarvan de regering dit jaar in totaal 2,4% van het bbp verwacht, vergeleken met 1,1% in 2021, worden voor een groot deel gecompenseerd door hogere inkomsten, mede door hogere grondstofprijzen. Indonesië is een netto-importeur van olie, maar exporteert veel andere grondstoffen, waaronder steenkool en koper, evenals zachte grondstoffen.

Begrotingsconsolidatie zal waarschijnlijk doorgaan: Fitch voorspelt dat het begrotingstekort marginaal zal afnemen tot 4,3% in 2022, van 4,6% in 2021. We gaan ervan uit dat de regering haar tekortdoelstelling van net onder 3% van het bbp in 2023 zal halen, wanneer het begrotingsplafond hersteld, hoewel de risico’s voor de begrotingsvooruitzichten zijn toegenomen en een verdere stijging van de subsidierekening en een zwakkere bbp-groei omvatten dan we hadden verwacht.

In ons basisscenario neemt de overheidsschuld de komende jaren geleidelijk af, na dit jaar een piek te hebben bereikt van 42,2% van het bbp. De staatsschuld/bbp-ratio van Indonesië is goed te vergelijken met de mediaan van de categorie ‘BBB’ van 55,9%, maar de rente/inkomstenratio, die we projecteren op 15,8% in 2022, is dit jaar aanzienlijk hoger dan de mediaan van de categorie ‘BBB’ van 5,9% dit jaar , als gevolg van de lage inkomsten.

Financiering door monetair tekort zal afnemen: Een begrotingstekort onder het plafond van 3% van het BBP zal helpen om tegen eind 2022 een einde te maken aan de directe monetaire financiering van het tekort, wanneer de noodwet die dit wettelijk mogelijk maakt afloopt. De grote onderhandse plaatsingen van staatsobligaties door de overheid bij Bank Indonesia (BI) en de aankopen van de centrale bank op de primaire markt sinds 2020 hebben bijgedragen aan het verlagen van de rentekosten van de overheid, maar hebben ook vragen doen rijzen over de Indonesische beleidsaanpak op middellange termijn.Voortzetting van de financiering door de centrale bank zou volgens ons een fiscale dominantie inhouden en zou het vertrouwen van beleggers kunnen ondermijnen, wat het kredietprofiel zou verzwakken.

Stijgende, maar beperkte inflatiedruk: de inflatie steeg in mei tot 3,6%, tegen een gemiddelde van 1,6% in 2021, maar ligt nog steeds binnen het streefbereik van BI van 3% +/- 1pp. We verwachten dat de inflatie dit jaar gemiddeld 3,3% zal bedragen, hoewel de risico’s naar boven gericht zijn. Het begrotingsbeleid is het belangrijkste instrument geweest om de prijsdruk in te dammen, waarbij de monetaire verkrapping tot nu toe beperkt was tot toenemende reserveratio-eisen. We verwachten dat dit zal veranderen, met een verhoging van de beleidsrente door BI dit jaar met 50 bp en nog eens 100 bp in 2023 om het renteverschil met de Amerikaanse Fed te beperken en een scherpe waardevermindering van de roepia te voorkomen.

Tekort op de lopende rekening waarschijnlijk: we voorspellen dat de lopende rekening in 2022 zal veranderen in een klein tekort van 0,4%, van een overschot van 0,3% van het bbp vorig jaar, aangezien ongewijzigde gesubsidieerde prijzen een aanpassing van de consumentenvraag naar brandstof zullen belemmeren, alvorens uit te breiden tot 1,0% in 2023, wanneer we aannemen dat de grondstofprijzen zullen dalen. We verwachten dat het overschot op de lopende rekening (lopende rekening + netto directe buitenlandse investeringen) van 1,0% van het bbp in 2022 geleidelijk zal verslechteren en in 2024 weer zal omslaan in een klein tekort.

Minder afhankelijkheid van buitenlandse financiering: ongeveer 30% van de overheidsschuld luidt in vreemde valuta, waardoor de overheid wordt blootgesteld aan wisselkoersschommelingen. Bovendien is het aandeel van niet-ingezetenen in staatsschuld in lokale valuta gedaald tot 16% van de totale schuld, van 39% in 2019, en zal dit waarschijnlijk de komende jaren op het lagere niveau blijven als gevolg van de wereldwijde stijging van de obligatierendementen.
De deviezenreserves daalden met USD 9,4 miljard tot USD 135,6 miljard in mei vanaf eind 2021, toen ze 6,7 maanden aan betalingen op de lopende rekening dekten, meer dan de ‘BBB’-mediaan van 5,8 maanden. De externe liquiditeit van Indonesië, gemeten aan de hand van de verhouding tussen de liquide externe activa van het land en de liquide externe verplichtingen, is volgens de berekeningen van Fitch zwakker dan de medianen van vergelijkbare bedrijven.ESG – Governance: Indonesië heeft een ESG-relevantiescore van ‘5’ en ‘5’[ +] respectievelijk voor politieke stabiliteit en rechten en voor de rechtsstaat, institutionele en regelgevende kwaliteit en corruptiebestrijding. Deze scores weerspiegelen het hoge gewicht dat de Wereldbank-governance-indicatoren hebben in ons eigen Sovereign Rating Model (SRM). 

Indonesië heeft een gemiddelde World Bank Governance Indicator-rangschikking op het 47e percentiel (BBB-peer mediaan: 58e), wat een recente staat van dienst van vreedzame politieke transities, een gematigd niveau van rechten voor deelname aan het politieke proces, gematigde institutionele capaciteit, gevestigde regel van RATINGGEVOELIGHEID Factoren die, individueel of gezamenlijk, zouden kunnen leiden tot negatieve ratingacties/downgrades: – Overheidsfinanciën: een materiële stijging van de totale overheidsschuld die dichter bij het niveau van ‘BBB’-categoriegenoten komt, voor bijvoorbeeld als gevolg van het niet terugdringen van het begrotingstekort tot het niveau van vóór de crisis of de verdere accumulatie van schulden door entiteiten die eigendom zijn van de overheid.
– Macro-economisch: een verzwakking van het beleidskader die de macro-economische stabiliteit zou kunnen ondermijnen, bijvoorbeeld als gevolg van aanhoudende monetaire financiering van het tekort in de komende jaren. 

– Externe financiën: een aanhoudende daling van de deviezenreservebuffers, bijvoorbeeld als gevolg , van uitstroom als gevolg van een verslechtering van het beleggersvertrouwen of grote valuta-interventies. 

Factoren die, individueel of gezamenlijk, kunnen leiden tot positieve ratingacties/-upgrades:

– Overheidsfinanciën: een duidelijke verbetering van de overheidsinkomstenratio in de komende jaren dichter bij het niveau van vergelijkbare categorieën „BBB”, onder meer door een betere naleving van de belastingwetgeving of een bredere belastinggrondslag, wat de flexibiliteit van de overheidsfinanciën zou versterken.

– Externe financiën: een materiële vermindering van externe kwetsbaarheden, bijvoorbeeld door een aanhoudende toename van de deviezenreserves, een verdere afname van de afhankelijkheid van portefeuillestromen of een lagere blootstelling aan volatiliteit van de grondstoffenprijzen.

– Structureel: Aanzienlijke verbetering van structurele indicatoren, zoals bestuursnormen, die dichter bij die van ‘BBB’-categoriegenoten liggen. 

SOVEREIGN RATINGMODEL (SRM) EN KWALITATIEVE OVERLAY (QO) 

Het eigen SRM van Fitch kent Indonesië een score toe die gelijk is aan een rating van ‘BBB-‘ op de lange termijn buitenlandse- Valuta (LT FC) IDR-schaal. Het soevereine ratingcomité van Fitch heeft de output van de SRM aangepast om tot de uiteindelijke LT FC IDR te komen door zijn QO toe te passen, met betrekking tot SRM-gegevens en output, als volgt: 

– Macro: +1 notch-aanpassing om de verslechtering van de SRM-output te compenseren die wordt veroorzaakt door de pandemische schok, met name door de variabele groeivolatiliteit. 

Wij zijn van mening dat Indonesië het vermogen heeft om de schok op te vangen zonder blijvende gevolgen voor de macro-economische stabiliteit op middellange termijn. 

Ons SRM is het eigen meervoudige regressiebeoordelingsmodel van het agentschap dat maar liefst 18 variabelen gebruikt op basis van driejaarlijkse gemiddelden, waaronder een jaar prognoses, om een score opleveren die gelijk is aan een LT FC IDR. 

Ons QO is een toekomstgericht kwalitatief raamwerk dat is ontworpen om aanpassing aan de SRM-output mogelijk te maken om de uiteindelijke beoordeling toe te kennen, rekening houdend met factoren binnen onze criteria die niet volledig kwantificeerbaar zijn en/of niet volledig worden weerspiegeld in het SRM.

BEST/WORST CASE RATING SCENARIO 

International kredietratings op schaal van emittenten van staatsobligaties, openbare financiën en infrastructuur hebben een best-case rating-upgradescenario (gedefinieerd als het 99e percentiel van ratingovergangen, gemeten in een positieve richting) van drie stappen over een ratinghorizon van drie jaar; 

en een worstcasescenario voor ratingverlagingen (gedefinieerd als het 99e percentiel van ratingovergangen, gemeten in negatieve richting) van drie stappen over een periode van drie jaar.

De volledige reeks kredietratings in het beste en in het slechtste geval voor alle ratingcategorieën varieert van ‘AAA’ tot ‘D’. De beste en slechtste scenario’s voor kredietbeoordelingen zijn gebaseerd op historische prestaties. 

eyesonoindonesia

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *