a@eyesonsuriname.com

Rio Grande do Sul: Wat Kunnen We Leren van Deze Historische Tragedie?

News

Rio Grande do Sul: Wat Kunnen We Leren van Deze Historische Tragedie?

by dr. edivando vitor do couto / eyesonbrasil

Amsterdam, 14 mei 2024 –Het schrijven van nog een artikel over de historische tragedie in Rio Grande do Sul is een uitdaging, gezien de complexiteit en de impact die deze tragedie op ons allemaal heeft gehad. Deze tragedie trof alle lagen van de samenleving, van de rijksten tot de armsten, ongeacht kleur, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zoals vaak bij rampen, worden de armsten echter het zwaarst getroffen, aangezien hun huizen hun enige toevluchtsoord zijn en ze vaak niet over voldoende financiële middelen beschikken om dergelijke calamiteiten het hoofd te bieden. Velen hebben alles verloren, absoluut alles wat ze hadden.

Geleerde Lessen

Eerste les: Klimaatverandering is een onbetwistbare realiteit. We kunnen dit niet langer beschouwen als geïsoleerde gebeurtenissen, maar als een voortdurende en groeiende klimaatcrisis.

Tweede les: Er is sprake van een kwetsbaarheid en een klimaatonrechtvaardigheid die sociale ongelijkheid weerspiegelen. Sociale ongelijkheden versterken de impact van klimaatrampen en treffen de meest kwetsbare groepen het zwaarst.

Derde les: Zowel de staat als private instellingen waren niet voorbereid op deze ramp. De overstromingen in Rio Grande do Sul zijn slechts een voorbeeld; andere rampen zoals aardverschuivingen, extreme hitte- en koudegolven, en hevige regenval blijven levens en middelen bedreigen.

Vierde les: Er was een aanzienlijke tekortkoming in de planning. We kunnen niet alleen de gouverneur van de staat de schuld geven. De verantwoordelijkheid ligt ook bij slecht gestructureerde huisvestingsprogramma’s, inadequate gemeentelijke bestemmingsplannen, en financiers die de locaties van vastgoed niet goed beoordelen voordat ze financiering verstrekken.

Vijfde les: Ontkenning van de wetenschap is een ernstig probleem. In Brazilië, net als in veel andere landen, worden leraren en wetenschappers ondergewaardeerd, slecht betaald en vaak genegeerd, zelfs wanneer hun onderzoek cruciaal is voor de ontwikkeling van effectieve beleidsmaatregelen.

Actiepunten

Om een herhaling van deze tragedie te voorkomen, moeten we dringend en gecoördineerd handelen:

Metalen brug gebouwd door het leger op BR-470 is opengesteld voor verkeer – Blumenau
  1. Investeren in veerkrachtige infrastructuur: Bouw en pas infrastructuren aan die extreme weersomstandigheden kunnen weerstaan. Voorbeelden hiervan zijn de deltawerken in Nederland die tegen overstromingen beschermen, en groene infrastructuren in steden zoals New York, die helpen de effecten van stormen te mitigeren.
  2. Wetenschappelijk onderbouwd beleid: Overheden moeten beleid aannemen dat gebaseerd is op wetenschap en bewijzen. Dit omvat het versterken van onderwijs en het opleiden van de bevolking om met noodsituaties om te gaan. Steden zoals Kopenhagen en Parijs hebben robuuste klimaatplannen die als voorbeeld kunnen dienen.
  3. Betrokkenheid van de samenleving: De samenleving betrekken bij besluitvorming is essentieel. Workshops en milieueducatieprogramma’s kunnen meer bewustzijn en gemeenschapsbetrokkenheid bevorderen. In Medellín, Colombia, hebben participatieve stadsplanningsinitiatieven succes geboekt in het verbeteren van de gemeenschapsweerbaarheid.
  4. Systeem van gedeelde verantwoordelijkheden: Implementeren van een systeem van gedeelde verantwoordelijkheden dat het financiële systeem, inclusief grondeigenaren, ontwikkelaars en bouwers, betrekt om ervoor te zorgen dat iedereen zich inzet voor duurzaamheid en klimaatzekerheid. Steden zoals Curitiba hebben voorbeelden van samenwerking tussen publiek en privaat voor duurzame ontwikkelingsprojecten.
  5. Multidisciplinaire milieuonderzoeken: Uitvoeren van studies die verschillende disciplines betrekken, zoals geologie, ecologie, engineering en sociale wetenschappen. Deze studies moeten de beslissingen over landgebruik en stedelijke ontwikkeling sturen. Duitsland bijvoorbeeld gebruikt een multidisciplinaire benadering voor het beheer van waterbronnen.
  6. Herstellenvan natuurlijke ruimtes: Het is cruciaal om de natuur haar overstromingsgebieden, laaggelegen gebieden, wetlands, uiterwaarden, hellingen en heuveltoppen terug te geven. Wetenschappelijk onderzoek moet deze acties begeleiden, met financiering voor master- en doctoraatsthesissen. Voorbeelden zoals de renaturalisatie van de Seine in Parijs tonen de voordelen van dergelijke initiatieven aan.
  7. Versterken van bestaande instellingen: Het Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI) moet een groter budget en uitbreiding van zijn technische staf krijgen. Samenwerkingen met academische instellingen in Rio Grande do Sul, een staat met een van de hoogste aantallen doctors in Brazilië en gerespecteerde universiteiten, kunnen de rampenrespons versterken.
  8. Publiek-private partnerschappen: Partnerschappen tussen Cemaden en de private sector, zoals de financiële en verzekeringsmarkt, kunnen nuttig zijn. In Japan zijn samenwerkingen tussen de overheid en private bedrijven cruciaal gebleken in de voorbereiding op en reactie op natuurrampen.

De tragedie in Rio Grande do Sul toonde de omvang van onze kwetsbaarheid en onvoorbereidheid aan. De impact was verwoestend op verschillende fronten:

Economische en Financiële Schade

De financiële verliezen waren enorm. Het financiële systeem en verzekeraars werden geconfronteerd met een significante toename van verzekeringsclaims, wat de markt destabiliseerde en de toekomstige kosten van dekking verhoogde. Bedrijven en ondernemingen werden vernietigd, wat leidde tot een toename van werkloosheid en een regionale economische vertraging.

Impact op Kwetsbare Bevolkingsgroepen

De meest kwetsbaren leden onevenredig veel. Degenen zonder middelen om hun leven opnieuw op te bouwen, werden nog meer blootgesteld aan erbarmelijke omstandigheden. Gezinnen die geliefden verloren, worden niet alleen geconfronteerd met rouw, maar ook met de onzekerheid en wanhoop van een verstoorde toekomst.

Schade aan Gezinnen

Veel gezinnen verloren alles, inclusief huizen en bezittingen die ze in de loop der jaren hadden vergaard. De pijn van materieel verlies wordt versterkt door het emotionele leed van het verlies van dierbaren. Deze verliezen zijn onherstelbaar en hebben een langdurige impact op het sociale en gemeenschappelijke weefsel.

Impact op de Landbouw

Boerderijen, die de basis vormen van de plattelandseconomie, leden onherstelbare schade. Oogsten werden vernietigd, dieren stierven, en de bodem werd verwoest, wat op lange termijn gevolgen heeft voor voedselzekerheid en de lokale economie.

Psychologische en Geestelijke Gezondheid Impact

De psychologische impact was diepgaand. De geestelijke gezondheid van de overlevenden werd ernstig aangetast, met een toename van gevallen van depressie, angst en posttraumatische stressstoornis. Deze toegenomen vraag naar geestelijke gezondheidszorg legt een extra druk op zowel het publieke als private systeem.

Impact op het Gezondheidszorgsysteem

De gezondheidszorgsystemen, al overbelast, zagen een toename in de vraag naar medische en psychologische diensten. Ziekenhuizen en klinieken moesten omgaan met een groot aantal gewonden en getraumatiseerde personen, vaak zonder de nodige middelen om adequate zorg te bieden.

Geleerde Lessen

Gezien dit alles kunnen we een aantal belangrijke lessen trekken. Ten eerste, voor complexe problemen zoals die veroorzaakt door klimaatverandering, zijn er geen gemakkelijke oplossingen. Een effectieve respons vereist een gezamenlijke inspanning, waarbij overheden, private instellingen, het maatschappelijk middenveld en, cruciaal, de wetenschappelijke gemeenschap betrokken zijn.

Toekomstige Actiepunten

Om de effecten van toekomstige klimaatcrises te verminderen, is het essentieel om concrete acties te ondernemen, gebaseerd op wetenschap en brede samenwerking tussen alle sectoren van de samenleving. De bijdrage van professionals van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Rio Grande do Sul zal fundamenteel zijn voor het creëren van effectieve oplossingen. Deze staat, met een van de hoogste aantallen doctors in Brazilië en internationaal gerenommeerde universiteiten, heeft een enorm potentieel voor kennis en innovatie.

Oproep tot Actie

We moeten ons beter voorbereiden op toekomstige rampen door te investeren in veerkrachtige infrastructuur, wetenschappelijk onderbouwd beleid, maatschappelijke participatie, systemen van gedeelde verantwoordelijkheden, multidisciplinaire milieuonderzoeken, herstel van natuurlijke ruimtes, versterking van bestaande instellingen en publiek-private partnerschappen. Alleen met gecoördineerde acties en een interdisciplinaire benadering kunnen we de effecten van toekomstige klimaatcrises verminderen en een veerkrachtigere en rechtvaardigere samenleving opbouwen.

De tragedie in Rio Grande do Sul is een duidelijke waarschuwing dat we allemaal verbonden en kwetsbaar zijn voor de impact van klimaatverandering. Nu, meer dan ooit, is het essentieel dat we deze lessen omzetten in concrete acties om een duurzame en veilige toekomst voor iedereen te garanderen.

dr. edivando vitor do couto/eyesonbrasil

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *