a@eyesonsuriname.com

Klimaatverandering treft ook Suriname

News

Klimaatverandering treft ook Suriname

Climate Change affects Suriname

Maatregelen

eyesonsuriname

Amsterdam, 11 augustus 2023–Klimaatverandering stelt Suriname en het Caribisch gebied voor grote uitdagingen, waardoor een combinatie van mitigatie- en aanpassingsstrategieën nodig is om de effecten ervan te bestrijden.

Mitigatie richt zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzame praktijken, terwijl aanpassing gericht is op het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. Suriname en het Caribisch gebied hebben al het bovenstaande nodig: klimaatbestendige infrastructuur, waterbeheer en rampenparaatheid om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden.

De Caribische regio, inclusief Suriname, staat voor gedeelde uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, waardoor aangepaste aanpassingsstrategieën nodig zijn om hun kwetsbaarheden aan te pakken.

Klimaatbestendige infrastructuur is cruciaal om extreme weersomstandigheden te weerstaan, terwijl waterbeheerpraktijken ervoor zorgen dat er water beschikbaar is tijdens droogtes en overstromingen. Geïntegreerde beheerplannen voor kustgebieden beschermen kwetsbare kustlijnen tegen zeespiegelstijging en stormvloeden. Rampenparaatheid, inclusief systemen voor vroegtijdige waarschuwing, verbetert de reactie- en herstelmogelijkheden. Klimaatslimme landbouw, met droogtebestendige gewassen en verbeterd waterbeheer, helpt boeren zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Duurzame bosbouw en landgebruikspraktijken behouden ecosystemen en verminderen de kwetsbaarheid. Op ecosystemen gebaseerde aanpassingsmaatregelen, zoals mangroveherstel en rifbescherming, bevorderen de natuurlijke veerkracht.

Het promoten van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen. Het betrekken van lokale gemeenschappen bij aanpassingsplanning vergroot de capaciteit voor effectieve reacties.

Elk item vereist een aanzienlijke investering op lange termijn.

Door deze strategieën gezamenlijk uit te voeren, kan de regionale veerkracht worden bevorderd, bestaansmiddelen en ecosystemen voor toekomstige generaties worden veiliggesteld. Door de nadruk te leggen op een langetermijnvisie, zouden deze inspanningen kunnen bijdragen aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst voor Suriname en het Caribisch gebied.

Maar voor ontwikkelingslanden, zoals die in het Caribisch gebied, blijft de onmiddellijke toegang tot voldoende klimaatfinanciering een groot obstakel voor het implementeren van maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Internationale beweging is beperkt en loopt jaren achter op beloofde schema’s.

De trage kapitalisatie en beperkte capaciteit van het Groen Klimaatfonds belemmeren de financiering die nodig is voor adaptatie-inspanningen. Onhoudbare schulden en benoemingen tot middeninkomenslanden belemmeren de toegang tot concessionele financiering verder. Omdat leningen voor klimaatactie onbetaalbaar zijn, pleiten ontwikkelingslanden voor subsidies voor aanpassing, verlies en schade.

Er zijn pogingen gedaan om de schuld te hervormen en de kredietverleningscapaciteit binnen multilaterale ontwikkelingsbanken te vergroten. De opname door de Wereldbank van ‘klimaatbestendige schuldclausules’ in nieuwe leningsovereenkomsten en plannen om kapitaal uit de particuliere sector te benutten, bieden mogelijke oplossingen. Financiering door de particuliere sector is echter beter haalbaar voor mitigatieprojecten dan aanpassingsmaatregelen, die vaak collectieve goederen genereren en minder aantrekkelijk zijn voor investeerders.

Landen van de Caricom moeten instellingen en processen voor klimaatgerelateerde projecten versterken en groene markering in budgetten implementeren. Het zoeken naar accreditatie voor klimaatfinanciering en het verbeteren van inkoop-, transparantie- en rapportagenormen zijn ook van vitaal belang.

Het is op dit moment ironisch dat het gebrek aan internationale beweging op het gebied van toegang tot financiering olie en gas tot een van de weinige plaatsen heeft gemaakt waar ontwikkelingslanden toegang hebben tot voldoende inkomsten om te betalen voor kostbare mitigatie en aanpassing, maar het zal waarschijnlijk zo blijven in de nabije toekomst .

Het benutten van het olie- en gasmoment in Suriname kan de overgang van de regio naar een koolstofarm, klimaatbestendig gebied vergemakkelijken door slimme toewijzing en investering van inkomsten voor de lange termijn.

Een regionaal investeringsfonds, gefinancierd uit verschillende bronnen, zou klimaatfinanciering kunnen aanvullen om programma’s voor klimaatbestendigheid te versnellen. Het aanmoedigen van de CARICOM-landen om de controle over een dergelijk fonds regionaal over te nemen, zal leiden tot een snellere implementatie te midden van trage vooruitgang bij het veiligstellen van beloofde klimaatfinanciering.

Gezamenlijk versterken deze aanpassingsstrategieën de regionale veerkracht, waardoor levensonderhoud en ecosystemen voor toekomstige generaties worden veiliggesteld. Te midden van de urgentie van klimaatverandering moeten Suriname en het Caribisch gebied pro-actieve stappen ondernemen naar een duurzame en klimaatbestendige toekomst.


eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *